جهت حمل لوله های 6 متری، کلاف و دیگر بارها استفاده می شود. بیشتر بارهای مسقف چادری را می تواند با وزنی کمتر حمل نماید.

بازگشت به صفحه قبل