کامیونی که حداکثر دیواره مقاوم اتاق بار آن از کفcm 80 باشد. از معایب آن می توان به مشکل مهار ، کشیدن چادر و در معرض سرقت بودن بار اشاره کرد.