کاربری سبک

کاربری باری

کاربری زنجیره سرد

کاربری حمل و نقل خشک

کاربری سازی / سبک مسقف کرکره بدنه

مسقف کرکره از کف فابریک

مشخصات فنی

کاربری اتاق دار

مشخصات فنی

کاربری یخچال دار

مشخصات فنی

کاربری مسقف

مشخصات فنی
اتاق کامیون / یخچال دار (زیر صفری)

مسقف کرکره از روی شاسی

مشخصات فنی
اتاق سازی / کاربری کفی

کاربری کفی

مشخصات فنی

کاربری تیغه دار

مشخصات فنی
اتاق کامیون / سبک تیغه دار از روی شاسی

تیغه دار از روی شاسی

مشخصات فنی
کانتینر لبه دار

کاربری لبه دار

مشخصات فنی

کاربری سیار

مشخصات فنی
اتاق کامیون / یخچال دار (زیر صفری)

یخچال‌دار

مشخصات فنی