کاربری سبک

باری

زنجیره سرد

حمل و نقل خشک

اتاق دار

مشخصات فنی

کاربری یخچال دار

مشخصات فنی

مسقف

مشخصات فنی

کفی

مشخصات فنی

تیغه دار حمل نوشابه و آب معدنی

مشخصات فنی
کانتینر لبه دار

لبه دار

مشخصات فنی

سیار

مشخصات فنی