کامیونی که قسمت بار آن بوسیله محفظه سرپوشیده ساخته شده است. مزیت این نوع ماشین محفوظ بودن بار است. برای بارهای سبک و حجم دار، اسباب منزل یا حمل موادی که حساسیت به دما ندارند.

حمل طیور (مشبک)

مشخصات فنی

دیواره پیش‌ساخته (ایزوله)

مشخصات فنی

چادری

مشخصات فنی

فلزی

انواع مدل‌ها

بدنه تابلودار

مشخصات فنی

تیغه دار حمل نوشابه و آب معدنی

انواع مدل‌ها
بازگشت به صفحه قبل